Autobey

Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti CA AUTO-BEY (dále jen CA)  za vady poskytnuté služby cestovního ruchu včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen "reklamace") a jejich vyřizování.

 

CA odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy o zájezdu.  Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, který je povinen poskytnout CA všechny dostupné informace, které by pomohly objektivně posoudit skutečnosti uvedené v reklamaci.

 

1. Uplatňování reklamací

Zákazník ve vlastním zájmu musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu, jinak právo zaniká. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě o zájezdu. 
Reklamaci může být provedena ústně či písemně u zástupce cestovní kanceláře, která zajišťuje realizaci zájezdu již během trvání zájezdu nebo po návratu v CA nebo v organizující CK. Uplatnění reklamace na místě přispěje k odstranění vady okamžitě,  Při uplatňování reklamace musí zákazník uvést  své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, a upřesnění požadavku. CA zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, který urychlí řešení reklamace. 
K  reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, s uvedením data reklamace, identifikační údaje zákazníka, předmět  reklamace a požadovaný způsob vyřízeníPokud reklamace bude uplatněna u delegáta v místě poskytované služby,  musí být tato skutečnost uvedena v reklamaci. Reklamační protokol musí být vyhotoven ve dvou exemplářích, podepsán osobou, která reklamaci uplatňuje  a podepsán osobou, která reklamaci přebírá.

2.  Vyřizování reklamací

 CA nebo pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, v komplikovanějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby není započítána doba, potřebná pro prošetření a odbornému posouzení reklamace. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud nebude reklamace vyřízena po uplynutí lhůty, klient má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
CA je povinna před klientovi vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.V případě zamítnutí reklamace pak CA písemně klienta informuje o důvodu zamítnutí reklamace. 

CA může být zproštěna odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti pouze  v případě, že  bude prokázáno, že škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu,  a pokud bude prokázáno, že závadu nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná. 
CA upozorňuje, že v ceně leteckých zájezdů je již zakalkulována cena leteckých a pozemních služeb, která je uvedena v každém ceníku v katalogu organizující cestovní kanceláře, resp. na jejích webových stránkách. Pokud klient reklamuje ubytovací a stravovací služby, bude mu z ceny zájezdu při zohledňování výše odškodného tato cena leteckých služeb odečtena, dle uvedené ceny v platném katalogu organizující cestovní kanceláře resp. na jejích webových stránkách.

 

3. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách CA AUTO-BEY  www.autobey.cz.

 

AUTO-BEY, spol. s r.o., Pálavská 2/779, 148 00 Praha 4 – Kunratice

IČO: 61506524

DIČ: CZ61506524

Významní partneři

Vytvářím objednávku...