Autobey

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury AUTO-BEY, spol. s r.o.

Cestovní agentura AUTO-BEY, spol. s r.o. (dále jen CA) je oprávněna provozovat cestovní agenturu. Předmětem činnosti je prodej zájezdů vlastních a zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny spolupracující cestovní kanceláře mají  sjednáno povinné pojištění proti úpadku.

Všeobecné  podmínky pro klienty Cestovní agentury AUTO-BEY spol. s r.o. (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu, která je uzavřena mezi Cestovní agenturou AUTO-BEY spol. s r.o  (dále jen „CA“) a zákazníkem.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká podepsáním Smlouvy o zájezdu. Smlouva o zájezdu platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob, uvedených na smlouvě, ručí objednavatel jako za své vlastní..

2. Cena zájezdu

Cena zájezdu zahrnuje cenovou kalkulaci zájezdu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu smlouvy o zájezdu zákazník uhradí 50 % objednaných služeb, doplatek se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Pokud bude rezervace provedena méně než 30 dnů před odjezdem, pak celková cena je splatná současně s uzavřením smlouvy. Jakákoli platba podle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CA nebo v okamžiku úhrady hotově nebo přijetím platby složenkou typu C.  Zákazník bere na vědomí, že nedodržením termínu úhrady může CA smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu 5. CA je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu zájezdu, uvedenou a potvrzenou ve smlouvě pouze v případě navýšení směnného kurzu české koruny o více než 10 %. O této skutečnosti je CA povinna klienta neprodleně informovat..

3. Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu

Pokud  bude CA nucena z objektivních důvodu přistoupit ke změně podmínek smlouvy,  uzavřené mezi zákazníkem a CA, je povinna zákazníka o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude změnu akceptovat  nebo odstoupí od smlouvy. Pokud dojde v důsledku změny smlouvy ke zvýšení ceny, zákazník se svým souhlasem zavazuje k úhradě rozdílu, pokud dojde ke snížení ceny, CA vzniklý přeplatek klientovi vrátí hotově nebo převodem na jeho účet.

4. Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu

Pokud CA řádně a  včas sjednané služby dle smlouvy nebo jejich část nebude moci poskytnout, je povinna bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby bylo klientovi zajištěny náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu dle smlouvy. Pokud kvalita a rozsah alternativních služeb  nedosahují rozsah a kvalitu, uvedenou ve smlouvě,  je povinna CA vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

5. Změna smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením čerpání sjednaných služeb od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a stornován ke dni, ke kterému je odstoupení od smlouvy doručeno v písemné formě do CA (emailem nebo poštou).

Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením čerpání objednaných služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen uhradit CA následující stornopoplatky.

od 44 do 30 dnů včetně před stanoveným odjezdem: 30% z celkové ceny zájezdu, minimálně 400 Kč

od 29 do 15 dnů včetně před stanoveným odjezdem: 50% z celkové ceny zájezdu

od 14 do 7 dnů včetně před stanoveným odjezdem: 85% z celkové ceny zájezdu

od 6 dnů a méně před stanoveným odjezdem: 100% celkové ceny zájezdu.

Pokud zákazník v termínu dle smlouvy nezahájí čerpání služby nebo svou vinou služby zamešká nebo mu povinnosti neumožní je odebrat, má CA nárok na úhradu vzniklé ztráty, popřípadě na úhradu celkové ceny zájezdu.

Na základě přání klienta  a pokud je možné, provede CA překnihování zájezdu (změna termínu zájezdu, místa zájezdu, změna ubytování, změna počtu osob). Tyto změny podléhají poplatkům.

do 45 dnů včetně  před stanoveným odjezdem:  300 Kč /zájezd

44 – 31 dnů včetně před stanoveným odjezdem:  500 Kč / zájezd

Od 30. dne před stanoveným odjezdem je požadavek na změny posuzován jako storno ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit storno poplatky – viz výše.

Změna jména  – poplatek 100 Kč / osoba

Celkovou cenou se rozumí prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných služeb.

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji zbývající osoba doplatí příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmánu nižším počtem osob.

V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.


Vrácení peněz za zájezd, který byl zakoupen na slevovém portálu, NELZE požadovat. CA AUTO-BEY v odůvodněných případech poskytne zákazníkovi výměnu za jiný zájezd do maximální ceny zakoupeného voucheru ve stejném kalendářním roce, pokud k této situaci dojde 30 a více dnů před termínem odjezdu na daný zájezd.
 

6. Povinnosti zákazníka

Cestovní doklady – zákazník je povinen si ověřit platnost svých cestovních dokladů, zejména s přihlédnutím k požadavkům cílové, případně tranzitní země. Dále je povinen si ověřit nutnost víz pro vstup do cílové, případně tranzitní země. Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s neplatností nebo neúplností cestovních dokladů, nenese CA žádnou zodpovědnost ani za případné zmeškání odjezdu či odletu.

Nástup cesty -  zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů.

Smlouva, objednávka nebo dodatek smlouvy  musí obsahovat pravdivé údaje za účelem řádného zajištění služeb. Současně se zákazník zavazuje poskytnout kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, fax nebo email.

Zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo CA a zavazuje se uhradit případné škody, které by svým jednáním způsobil.

7. Porušení povinnosti zákazníka

Za porušení povinností ze strany zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CA od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.

8.  Povinnosti CA

CA je povinna pravdivě a řádne informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené smlouvy o zájezdu na základě informací, které má CA k dispozici.
CA je povinna  nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu zaslat klientovi dokumenty a podrobné informace týkající se zájezdu.

9. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak).

10. Reklamace

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení pobytu dle smlouvy o zájezdu,  jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu §415 a §417  OZ ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u cestovní agentury, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci CA  jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. Zpracování osobních údajů

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje CA souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Cestovní agentura je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu smlouvy o zájezdu za účelem uzavření smlouvy o zájezdu za účelem evidence nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA. CA je povinna při zpracovávání osobních údajů zákazníka dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a aby byl chráněn před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého života.

 

12. Závěrečná ustanovení

Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách CA AUTO-BEY  www.autobey.cz.

 

AUTO-BEY, spol.s r.o., Pálavská 2/779, Praha 4-Kunratice, CZ-148 00

IČO: 61506524

DIČ: CZ61506524

Významní partneři

Vytvářím objednávku...